Công ty có coi trọng bạn hay không, nhìn 4 yếu tố quyết định là biết!

Là một nhân viên, làm sao để biết được công ty có coi trọng mình hay không? Nếu công việc này đã không còn gì để bạn học hỏi nữa, tôi có nên đổi việc không?