[DOANH NGHIỆP NÊN ĐỌC NGAY] Cách dùng người đặc biệt của ‘vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn

Theo ‘vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn, lãnh đạo biết sử dụng nhân sự sẽ thành công. Ông rất quan trọng các tầm ở giữa. Trong một tổ chức có một kim tự tháp, phía dưới là đám đông, khối đế sẽ nghe theo tầm ở giữa, CEO là ở tầm trên.