PRODUCT OWNER

  • Job code:
  • Job type: Fulltime
  • Experience: +3 Years
  • Category: Banking
  • Industry: Banking
  • Posted on: 06-07-2021
  • Location: Ho Chi Minh
  • Salary: Negotiable
  • Expiry date: 01-05-2022

1.     Job Description·      Join the IT development team, reporting directly to development manager.

Tham gia vào nhóm phát triển IT, báo cáo trực tiếp cho giám đốc phát triển.

·      Work with BUs/PMO to understand change request/project scope and objectives, collaborating with all stakeholders to deliver products on time, on scope within budget.

Làm việc với BUs/PMO để hiểu yêu cầu thay đổi/phạm vi dự án và mục tiêu, hợp tác với tất cả các bên liên quan để cung cấp sản phẩm đúng hạn, đúng phạm vi trong phạm vi ngân sách.

·      Discuss with BUs to come up with business solutions.

Thảo luận với các BU để đưa ra các giải pháp kinh doanh.

·      Explain to BAs for any confusion between BUs and BAs.

Giải thích cho BAs về bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa BUs và BAs.

·      Manage CRs from BUs with a short turn around time.

Quản lý CRs từ BUs với thời gian quay vòng ngắn.

·      Justifying available resource to BUs.

Biện minh cho tài nguyên có sẵn cho BUs.

·      Develop comprehensive product roadmap.

Xây dựng lộ trình sản phẩm toàn diện.

·      Using modern tools to manage product backlogs, release backlogs, and measure team performance.

Sử dụng các công cụ hiện đại để quản lý tồn đọng sản phẩm, giải phóng tồn đọng và đo lường hiệu suất nhóm.

·      Report and escalate critical issues to higher management.

Báo cáo và chuyển các vấn đề quan trọng sang quản lý cấp cao hơn.

·      Create and maintain product documents.

Tạo và duy trì tài liệu sản phẩm.

·      Proactively improve product features and quality.

Chủ động cải thiện tính năng và chất lượng sản phẩm.

·      Work closely with development teams to deliver the best outcome.

Làm việc chặt chẽ với các nhóm phát triển để mang lại kết quả tốt nhất.

 

2.     RequirementsEducational Qualifications/ Trình độ Học vấn

·       BS/MS degree in computer science, software engineering bussiness/finance/banking or a related field

Bằng cử nhân/ thạc sĩ về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, kinh doanh / tài chính/ ngân hàng hoặc một lĩnh vực liên quan.

Relevant Knowledge/ Expertise/ Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan

·      3+ years of experience in product owner/product manager/project manager

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong chủ sở hữu sản phẩm / quản lý sản phẩm / quản lý dự án.

·      3+ years of experience in software development.

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm.

·      Experience in agile development teams, such as Scrum, Kanban.

Có kinh nghiệm trong các nhóm phát triển linh hoạt, chẳng hạn như Scrum, Kanban.

Skills/ Kĩ năng

·      Excellent customer facing and good collaboration with team members.

Đối mặt với khách hàng xuất sắc và hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm.

·      Solid organizational skills and hand-on multitasking.

Kỹ năng tổ chức vững chắc và đa nhiệm thực hành.

·      Good problem-solving skills and teamwork spirit.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và tinh thần làm việc nhóm.

·      Strong communication skills to effectively collaborate with other developers and stakeholders.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ để cộng tác hiệu quả với các nhà phát triển và các bên liên quan khác.

Relevant Experiences/ Các Kinh nghiệm Liên quan

·      Excellent English communication and writing.

Giao tiếp và viết tiếng Anh xuất sắc.

·      PMP certification is a big plus.

Chứng nhận PMP là một điểm cộng lớn.

 

Lương : Thoả thuận | Ngành : Ngân hàng

Làm việc tại : HCM

__

Email: info@ckhrconsulting.vn
SĐT: (+8428) 7106 8279