Mất ngay nhiều quyền lợi nếu không lấy sổ BHXH khi nghỉ việc