Gửi những con người “cày như trâu” nhưng lương vẫn mãi lẹt đẹt