Sự thực việc mua nhà, mua xe bằng ứng dụng hoàn tiền đa cấp

Ứng dụng hoàn tiền đa cấp My Aladdinz được quảng cáo là giúp mua nhà, mua xe… và được hoàn tiền tới 80%.