Tại sao Facebook và Apple lại có hiềm khích với nhau?

Dù không thực sự đối đầu nhưng Apple và Facebook lại chẳng ưa nhau mấy. Vậy nguyên nhân của vụ việc này từ đâu?