Trường Đại học của Anh sắp đổi tên thành ‘Thao College’ có quy mô như thế nào?

Trường Đại học của Anh sắp đổi tên thành “Thao College” vốn nhận được ít tài trợ nhất trong hệ thống Đại học Oxford.