CK HR Consulting trân trọng thông báo đến Quý khách thông báo phát hành và mẫu hoá đơn điện tử   

CK HR Consulting trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm :