Tôi đã tham dự gần 20 buổi phỏng vấn xin việc, nhưng kết cục vẫn thất nghiệp